فایل رایگان تحقیق در مورد دیه اعضای مختلف بدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق در مورد دیه اعضای مختلف بدن :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏دیه اعضای مختلف بدن
‏فصل اول : دیه مو
‏ماده 368 :‏ هرگاه كسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد كه دیگر نروید عهده دار دیه كامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه كامل را عهده دار خواهد بود .
‏ماده 369 :‏ هر گاه كسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد كه دیگر نروید ضامن دیه كامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و در این حكم فرقى میان كوچك و بزرگ نیست .
‏تبصره : ‏اگر مهرالمثل بیش از دیه كامل باشد فقط به مقدار دیه كامل پرداخت مى شود.
‏ماده370 :‏ هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى كه نمى روید با تمام سر ملاحظه مى شود و دیه به همان نسبت دریافت مى گردد.
‏ماده371:‏ ‏تشخیص روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .
‏ماده 372 :‏ دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتیكه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر كدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یك ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئیده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار كه مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روئیده نمى شود و دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین مى شود .

‏ماده 373:‏ ‏از بین بردن موهاى پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
‏ماده 374 :‏ از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش مى شود كه به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا كندن پوست و مانند آن كه در این موارد فقط دیهء عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى گردد.‏
‏   فصل دوم : دیه چشم
‏ماده 375 :‏ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهء كامل است و دیه هر كدام از آنها نصف دیه كامل خواهد بود .
‏تبصره :‏ تمام چشم هائیكه بیناى دارند در حكم فوق یكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبكورى و لوچ بودن با یكدیگر فرق داشته باشند .
‏ماده 376 :‏ ‏چشمى كه در سیاهى آن لكه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن كامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوریكه تشخیص ممكن باشد به همان نسبت از دیه كاهش مى یابد و اگر به طور كلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
‏ماده 377 :‏ دیه چشم كسى كه داراى یك چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنائى از دست رفته باشد دیه كامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
‏ماده 378 :‏ كسى كه داراى یك چشم بینا و یك چشم نابینا است دیه چشم نابیناى او ثلث دیه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد .
‏ماده 379 :‏ دیه مجموع چهار پلك دو چشم دیه كامل خواهد بود و دیه پلك هاى بالا ثلث دیه كامل و دیه پلكهاى پائین نصف دیه كامل است .
‏  فصل سوم : دیه بینی
‏ماده 380 : ‏از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمهء آن كه پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه كامل است و از بین بردن مقدارى از نرمهء بینى موجب همان نسبت دیه مى باشد.
‏ماده 381 :‏ از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهء آن موجب دیه كامل و ارش مى‌باشد.
‏ماده 382 :‏ اگر با شكستن یا سوزاندن یاامثال آن بینى را فاسد كنند در صورتى كه اصلاح نشود موجب دیهء كامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یكصد دینار مى باشد .
ماده 383 : فلج كردن بینى موجب دو ثلث دیه كامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث دیه كامل مى‌باشد.
‏ماده 384 :‏ از بین بردن هر یك از سوراخهاى بینى موجب ثلث دیه كامل است و سوراخ كردن بینى بطورى كه هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنكه آن را سوراخ نماید در صورتى كه باعث ازبین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه مى باشد .
‏ماده 385 :‏ دیه از بین بردن نوك بینى كه محل چكیدن خون است نصف دیه كامل مى باشد.
‏  فصل چهارم : دیه گوش
‏ماده 386 :‏ از بین بردن مجموع دو گوش دیهء كامل دارد و از بین بردن هر كدام نصف دیه كامل است و ازبین بردن مقدارى از آن موجب دیهء همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
‏ماده 387 : ‏از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دار و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.‏


لینک کمکی