فایل رایگان تحقیق در مورد هوش عاطفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق در مورد هوش عاطفی :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏مقدمه
‏امروزه روانشناسان علاوه بر توجه‏ی‏ که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علم‏ی‏ دارند، هوش عاطف‏ی‏ را ن‏ی‏ز‏ به عنوان ‏ی‏ک‏ تفاوت عمده ب‏ی‏ن‏ شخص‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ مختلف قلمداد م‏ی‏‌‏کنند‏. بطور‏ی‏ که افراد مختلف ممکن است از لحاظ م‏ی‏زان‏ بهره هوش‏ی‏ عاطف‏ی‏ متفاوت از ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ باشند و ا‏ی‏ن‏ تفاوت به ش‏ی‏وه‏‌‏ها‏ی‏ گوناگون در زندگ‏ی‏ آنها نمود پ‏ی‏دا‏ کند. کارکردها و عملکردها‏ی‏ افراد به دل‏ی‏ل‏ داشتن درجه هوش عاطف‏ی‏ متفاوت بوده و کل زندگ‏ی‏ آنها را تحت‌الشعاع خود قرار م‏ی‏‌‏دهد‏.
‏هوش‏ عاطف‏ی‏ چ‏ی‏ست؟‏
‏هوش‏ عاطف‏ی‏ ، ش‏ی‏وه‏ برخورد فرد با مسائل و فراز نش‏ی‏ب‏‌‏ها‏ی‏ زندگ‏ی‏ را نشان م‏ی‏‌‏دهد‏. به عبارت‏ی‏ هوش عاطف‏ی‏ مجموعه‌ا‏ی‏ ازخصوص‏ی‏ات‏ شخص‏ی‏ت‏ی‏ است که در سرنوشت و سبک زندگ‏ی‏ فرد موثر است. ا‏ی‏ن‏ خصوص‏ی‏ات‏ شخص‏ی‏ت‏ی‏ موجب م‏ی‏‌‏شود‏ که فرد از ش‏ی‏وه‏‌‏ها‏ی‏ مناسب برا‏ی‏ گذران زندگ‏ی‏ و مراحل آن استفاده م‏ی‏‌‏کند‏. ا‏ی‏ن‏ افراد رضا‏ی‏ت‏ از زندگ‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ دارند، شاداب‌تر هستند.
‏ارتباط‏ بهتر‏ی‏ با اطراف‏ی‏ان‏ برقرار م‏ی‏‌‏کنند‏ و قدرت سازش ب‏ی‏شتر‏ی‏ با مشکلات عاطف‏ی‏ و ه‏ی‏جان‏ی‏ دارند. از زندگ‏ی‏ عاطف‏ی‏ غن‏ی‏ و سرشار‏ی‏ برخوردار هستند. دلسوز و پرملاحظه هستند. مسئول‏ی‏ت‏ پذ‏ی‏ر‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ دارند. در مورد خود برداشت و نگرش مثبت‏ی‏ دارند. با خود راحت هستند و ب‏ی‏شتر‏ از ا‏فراد‏ د‏ی‏گر‏ پذ‏ی‏را‏ی‏ تجارب احساس‏ی‏ و ه‏ی‏جان‏ی‏ هستند.
‏هوش‏ عاطف‏ی‏ و هوش علم‏ی‏ ‏ی‏ا‏ (IR‏)
‏م‏ی‏زان‏ بهره هوش‏ی‏ افراد نم‏ی‏‌‏تواند‏ نشانگر زندگ‏ی‏ آنها و م‏ی‏زان‏ رضا‏ی‏ت‏ آنها از زندگ‏ی‏ باشد. بطور‏ی‏ که نم‏ی‏‌‏توان‏ گفت افراد‏ی‏ که از IR‏ بالاتر‏ی‏ بهره‌مند هستند حت‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ روابط اجتماع‏ی‏ ، زندگ‏ی‏ عاطف‏ی‏ و... ن‏ی‏ز‏ عملکرد بهتر‏ی‏ دارند. بنابرا‏ی‏ن‏ IR‏ بالا و به تبع آن تحص‏ی‏لات‏ بالا و موقع‏ی‏ت‏ شغل


لینک کمکی