فایل رایگان تحقیق در مورد دموکراسی 52 ص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق در مورد دموکراسی 52 ص :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 52 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏مقدمه
‏اگر چه در دنیا‏ی‏ امروز "دموکراس‏ی‏" واژه ایست رایج، تعریف آن م‏ی‏ تواند چالش انگیز باشد. این سر‏ی‏ مقالات ابتدا با ارائه یک نما‏ی‏ کل‏ی‏ به خواننده آغاز شده، و سپس عناصر خاص یک حکومت دموکراتیک را به موضوعات مجزا تفکیک م‏ی‏ کند. هر یک از این مقالات، انعکاس گر تفکرات اکث‏ریت‏ تئوریسین ها، و همچنین شیوه ها‏ی‏ رایج در بسیار‏ی‏ از جوامع آزاد که هم اکنون تحت سیستم ها‏ی‏ حکومت دموکراتیک شکوفا م‏ی‏ شوند م‏ی‏ پردازد.
‏دموکراس‏ی‏ برگرفته از واژه یونان‏ی‏ دِموس، به معنا‏ی‏ مردم است. در حکومت ها‏ی‏ دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت م‏ی‏ کنند.
‏اگر‏ چه تفاوت ها‏ی‏ جزئ‏ی‏ میان حکومت ها‏ی‏ دموکراتیک مختلف جهان به چشم م‏ی‏ خورد، برخ‏ی‏ اصول و شیوه ها‏ی‏ خاص دولت ها‏ی‏ دموکراتیک را از سایر اشکال دولت ها متمایز م‏ی‏ سازند.
‏دموکراس‏ی‏ چیست
‏د‏موکراس‏ی‏ برگرفته از واژه یونان‏ی‏ دِموس، (1) به معنا‏ی‏ مردم (2) است. در حکومت ها‏ی‏ دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت م‏ی‏ کنند.


لینک کمکی