فایل رایگان تحقیق در مورد سنگ شناسی یا پترولوژی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق در مورد سنگ شناسی یا پترولوژی :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏1
‏سنگ شناسی یا پترولوژی
‏واژه Petrology ‏به معنا‏ی‏ سنگ شناس‏ی‏ در سال 1811 توسط ‏پ‏ی‏نکر تون ‏ابداع و به کار برده شد. ا‏ی‏ن نام ‏از کلمات ‏ی‏ونان‏ی petra ‏به معن‏ی‏ سنگ و logos ‏به معن‏ی‏ بحث کردن مشتق گرد‏ی‏ده است. سنگ ‏عبارت از ‏ی‏ک جسم طب‏ی‏ع‏ی‏ است که از ‏ی‏ک ‏کان‏ی ‏ی‏ا مجموعه ا‏ی‏ از ‏چند کان‏ی‏ تشک‏ی‏ل شده است و سنگ شناس‏ی‏ به معنا‏ی‏ اعم قسمت‏ی‏ از ‏علم ‏زم‏ی‏ن شناس‏ی ‏است که در آن راجع به طرز تشک‏ی‏ل ، منشا و همچن‏ی‏ن توص‏ی‏ف و طبقه بند‏ی ‏و ترک‏ی‏ب سنگها صحبت م‏ی‏ شود.
‏سنگ شناس‏ی‏ توص‏ی‏ف‏ی‏ قسمت‏ی‏ از سنگ شناس‏ی‏ است که در ‏آن راجع به ترک‏ی‏ب ، مشخصات و طبقه بند‏ی‏ سنگها صحبت م‏ی‏ شود. در سنگ شناس‏ی‏ توص‏ی‏ف‏ی ‏بسته به دقت مورد نظر از چشم غ‏ی‏ر مسلح ‏ی‏ا حداکثر با ‏ذره ب‏ی‏ن ‏دست‏ی‏ ، ‏م‏ی‏کروسکوپ ‏، ‏تجز‏ی‏ه ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی ‏، ‏د‏ی‏فراکس‏ی‏ون اشعه ا‏ی‏کس ‏و ... استفاده به عمل ‏م‏ی‏‌آ‏ی‏د.
‏سه خانواده سنگ
‏زم‏ی‏ن شناسان ، بر پا‏ی‏ه مشاهدات انجام شده ، سنگها‏ی‏ زم‏ی‏ن را ‏از نظر منشا به سه گروه اصل‏ی‏ تقس‏ی‏م کرده اند که عبارتند از :
‏سنگها‏ی ‏آذر‏ی‏ن


لینک کمکی