فایل رایگان پاورپوینت در مورد Multifacility location problems

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت در مورد Multifacility location problems :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 19 اسلاید

قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :


به نام خدا
Multifacility location problems
شناخت ی ک مساله Multifacility location problems
در حوزه مسا ی ل مکان ی اب ی پ ی وسته قرار م ی گ ی رند.
تفاوتشان با مسا ی ل singlefacility در ا ی ن است که در آنها مکان ی اب ی ب ی ش از ی ک تسه ی ل در آن واحد مورد نظر م ی باشد.
چرا ی ک مساله Multifacility را از طر ی ق حل چند مساله Singlefacility نم ی توان حل کرد؟
همان طور که در ادامه ب ی شتر توض ی ح داده خواهد شد دل ی ل ا ی ن امر وجود رابطه متقابل ب ی ن خود تسه ی لات جد ی د است وگرنه اگر ب ی ن آنها جر ی ان ی وجود نداشته باشد مساله براحت ی با حل چند مساله تک وس ی له ا ی مستقل قابل حل است.
تابع هدف در ی ک مساله چند وس ی له ا ی به صورت ز ی ر تعر ی ف م ی شود:
اگر p=1 باشد فاصله پله ا ی م ی شود.
اگر p=2 باشد فاصله اقل ی دس ی م ی شود.
هفت فرض مسا ی ل Singlefacility در مورد ا ی ن مسا ی ل هم برقرار است:
مح ی ط منطقه مورد بررس ی جهت مکان ی اب ی با ی د کاملا مشخص باشد.
هر نقطه ا ی رو ی منطقه مورد نظر م ی تواند ی ک محل قابل بررس ی برا ی تسه ی ل جد ی د باشد.
تسه ی لات را م ی توان ی م به عنوان نقطه در نظر بگ ی ر ی م.
نحوه محاسبه فاصله ب ی ن تسه ی لات جد ی د و موجود را متد اندازه گ ی ر ی فاصله (پله ا ی ،اقل ی دس ی و...) تع یی ن م ی کند.
هز ی نه حمل ونقل رابطه مستق ی م با فاصله دارد .
هز ی نه ها ی ثابت م ی تواند در نظر گرفته نشود.
ه ی چ توز ی ع هز ی نه د ی گر ی وجود ندارد.
فرض بر ا ی ن است که جر ی ان متقابل م ی ان تسه ی لات اعم از جد ی د ی ا موجود کاملا مشخص است .
بنابرا ی ن به عنوان مثال ا ی ن فرض که مساله طور ی مکا ی اب ی گردد که هر تسه ی ل موجود از نزد ی ک تر ی ن تسه ی ل جد ی د سرو ی س گ ی رد در حوزه مسائل multifacility نم ی باشد و همان طور که در ادامه م ی ب ی ن ی م جزء مسائل Location-Allocation م ی باشد.
در ا ی نجا هم مثل مسا ی ل Singlefacility مکان ها ی تسه ی لات جد ی د م ی توانند رو ی تسه ی لات موجود مکان ی اب ی شوند و همچن ی ن دو ی ا چند تسه ی ل جد ی د م ی توانند با هم در ی ک مکان به ی نه قرار گ ی رند که در ا ی ن حالات جواب ی که از مدل بدست م ی آ ی د با ی ست ی جهت عمل ی ات ی شدن مورد اصلاح قرار گ ی رد.معمولا در ا ی ن وضع ی ت تسه ی لات جد ی د را در نزد ی ک تر ی ن نقطه ممکن حول نقطه به ی نه قرار م ی دهند.
از ا ی ن پس برا ی سهولت از تسه ی لات جد ی د و موجود به ترت ی ب به عنوان EF , NF ی اد خواه ی م کرد .


لینک کمکی