فایل رایگان پياده سازي الگوريتمPCA براي بهبود اندازه گيري عمق عيوب زير سطحي در آلياژ مس به روش جريان گردابي پالسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پياده سازي الگوريتمPCA براي بهبود اندازه گيري عمق عيوب زير سطحي در آلياژ مس به روش جريان گردابي پالسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در میان عیوب ریخته گری، ترک ها و عیوب سطحی به وسیله چشم و یا با کمک روش های ساده ای مانند مایعات نافذ و مواد مغناطیسی، قابل تشخیص هستند، اما کشف عیوب زیرسطحی نیاز به روشهای پیچیده تری دارد. در این تحقیق از جریان های گردابی بمنظور بررسی غیر مخرب برای تعیین مکان نقص های زیر سطحی در قطعات ریخته گری و استخراج اطلاعات استفاده شده است. یک نمونه از آلیاژهای مس (UNS C83600)، که بر روی آن بصورت عمدی چهار عیب زیر سطحی ایجاد شده است، توسط یک کاوشگر ساخته شده از دو پیچه، مورد آزمون قرار گرفت. ویژگی های مقدار قله سیگنال، زمان رسیدن به قله، میانگین سیگنال، واریانس، توان سیگنال، شیب صعود، کشیدگی، انحراف استاندارد و زمان صعود از سیگنال دریافت شده توسط پیچه استخراج شد. درنهایت با استفاده از الگوریتم تحلیل مولفه اساسی ( PCA ) ویژگی های موثرتر با ابعاد کمتر مورد تحلیل قرار گرفت. برای مقایسه ویژگی ها، مقدار خطای جذر میانگین مربعات ( RMSE) مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی Y1حاصل از اعمال PCA بین دو ویژگی (قله سیگنال) و ویژگی (زمان صعود) با کمترین مقدار خطای (0.1725) و ویژگی میانگین با مقدارخطای (0.3651) به عنوان بهترین ویژگی ها انتخاب می شوند.

لینک کمکی