فایل رایگان جداسازي طيفي تصاوير ابرطيفي بر اساس ساختار تنک بلوکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جداسازي طيفي تصاوير ابرطيفي بر اساس ساختار تنک بلوکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

جداسازی طیفی داده های سنجش از دور یکی از مسائل مهم، پیش از بهره برداری از این داده ها در زمینه های مختلف علمی و کاربردی است. با وجود قدرت تفکیک طیفی بالا در تصاویر ابرطیفی، به دلیل توان تفکیک مکانی پایین سنجنده ها، ممکن است مواد مختلفی درون یک پیکسل باشند. در این صورت، طیف پیکسل های ثبت شده توسط سنجنده، ترکیبی از طیف مولفه های اصلی موجود در آن پیکسل ها است. جداسازی طیفی، روشی است که مشخصه طیفی مولفه های اصلی پیکسل های مخلوط را استخراج کرده و سپس فراوانی های نسبی هر عضو پایانی را به دست می آورد. تجزیه به ماتریس های غیرمنفی یکی از روش های متدوال در زمینه جداسازی طیفی است. این مقاله بر اساس ساختار تنک بلوکی توسعه داده شده است و سپس با الهام از راهبرد یادگیری بیزی تنک، الگوریتم پیشنهادی با استفاده از قید فراوانی مجموع به یک و قید فراوانی های نامنفی ارائه شده است. در انتها برای بررسی عملکرد، الگوریتم پیشنهادی بر روی داده های ساختگی و واقعی اجرا شده است برای مقایسه کمی نتایج از دو معیار AAD و MSE که در مطالعات جداسازی متدوال هستند، استفاده شده است که معیار AAD باکاهش هشت درصدی و معیار MSE با کاهش چهار درصدی، نشان دهنده برتری الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر روش های پیشین می باشد.

لینک کمکی