فایل رایگان طبقه بندي تصاوير ابرطيفي با استفاده از پروفايل هاي توصيفي وگشتاورهاي تغيير ناپذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طبقه بندي تصاوير ابرطيفي با استفاده از پروفايل هاي توصيفي وگشتاورهاي تغيير ناپذير :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پروفایل های توصیفی (APs) از طریق اعمال متوالی فیلترهای توصیفی به تصویر ، حاصل می شوند. ثابت شده است که APS در سنجش از دور، برای توصیف ویژگی های مکانی اشیا موجود در صحنه ی تصویر، روش قدرتمندی است؛ اما هنگامی که بافت پیچیده ای در تصویر وجود داشته باشد، استفادهی مستقیم از APs کافی نیست. در این مقاله، از گشتاورهای تصویر در کنار پروفایل های توصیفی، استفاده شده است. گشتاورها، ویژگی های بافت را از تصویر استخراج می کنند. مراحل انجام کار به این صورت است که ابتدا پروفایل های توصیفی و گشتاورهای تصویر، ایجاد شده و سپس این ویژگی ها ترکیب شده اند و در نهایت طبقه بندی با SVM انجام شده است. نتایج حاصل، روی دو تصویر ابر طیفی دانشگاه پاویا و تصویر ابر طیفی ایندیانا نشان میدهد که روش به کار رفته ، نسبت به حالتی که تنها پروفایل های توصیفی استفاده شود، صحت طبقه بندی را افزایش داده است.

لینک کمکی