فایل رایگان طراحي کنترل کننده تناسبي-انتگرالي-مشتقي بهينه براي سيستم گوي معلق به کمک الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي کنترل کننده تناسبي-انتگرالي-مشتقي بهينه براي سيستم گوي معلق به کمک الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این مقاله راهکاری برای بهینه سازی ضرایب یک کنترل کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی (PID) با استفاده از الگوریتم ژنتیک با تمرکز به بهبود معیارهای کارایی حوزه زمان ارائه می دهد. سیستم مورد مطالعه در این پژوهش معلق سازی گوی با جریان هوا است. مسئله کنترلی، ثابت نگهداشتن گوی معلق داخل نازل در ارتفاع مشخص و یا تعقیب مرجع از پیش تعریف شده است. برای نیل به این مقصود، ابتدا معادله های دینامیکی سیستم گوی معلق بر اساس قوانین فیزیکی حاکم بر آن استخراج شده و یک تقریب خطی از سیستم ارائه می گردد. پارامترهای نامعلوم شناسایی شده و از الگوریتم ژنتیک برای تنظیم پارامترهای بهینه کنترل کننده PID کمک گرفته می شود. با انتخاب تابع هزینه مناسب ضرایب کنترل کننده به ازای کمترین فراجهش و کمترین زمان نشست حاصل می شود. برای نشان دادن کارایی راهکار پیشنهادی مقایسه ای بین پاسخ سیستم ها حلقه-بسته با کنترل کننده بهینه حاصل از الگوریتم ژنتیک و رویکرد زیگلر-نیکولز شبیه سازی شده و از پلنت گوی معلق شرکت مهندسی کیا الکترونیک برای صحت سنجی نتایج به طور عملی استفاده گردید.

لینک کمکی