فایل رایگان الگوي رايج براي بهبود عملکرد و دسترسي پويا به کانال ها درWSN

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان الگوي رايج براي بهبود عملکرد و دسترسي پويا به کانال ها درWSN :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سنسورهای بیسیم یک الگوی رایج برای بهبود عملکرد شبکه های حسگر بیسیم و استفاده موثر از طیف فرکانس رادیویی هستند. تخصیص ثابت کلاسیک باندهای فرکانس رادیویی باعث بروز مشکلات همزیستی یا کمبود منابع میشود. این مساله را می توان با استفاده از سنسورهای شناختی با تخصیص طیف دینامیک مورد بررسی قرار داد. بنابراین، یک روش جدید برای حسگری طیفی و دسترسی پویا به کانالها (MSDAC)برای یک خوشه از یک WSN در این مقاله پیشنهاد شده است. پیشنهادMSDAC ، هماهنگی و ارتباط غیر همزمان بین سنسورهای خوشه ای را به روشی ساده مبتنی بر یادگیری تقویتی برای کاربردهای اتوماسیون خانگی هدف قرار میدهد. علاوه بر این، مجموعهای از آزمایشها برای ارزیابی و مقایسه این پیشنهاد فرموله میشوند. این آزمایشها مبتنی بر یک مطالعه موردی با یک شبکه محلی محلی است که به عنوان کاربر اولیه و یک شبکه ثانویه با ترافیک منفجر شده توسط دستگاه های IEEE802,15,4 اجرا کننده MSDACایجاد شدهاست. نتایج نشان دهنده بهبود نسبت انتقال پیام و قابلیت همزیستی زمانی است که MSDACاستفاده میشود. علاوه بر این، کمترین میزان باز - ارسالها در مقایسه با دیگر رویکردها باعث کاهش زمان فعال حسگر میشوند که برای صرفه جویی در انرژی مفید است.

لینک کمکی