فایل رایگان اصلاح و توليد بذر بادمجان هيبريد مازند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اصلاح و توليد بذر بادمجان هيبريد مازند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

بادمجان یکی از محصولات زراعی مهم در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است. بذور هیبرید سبزی و صیفی از خارج وارد کشور می شود. در یک برنامه اصلاحی برای تولید رقم جدید هیبرید در بادمجان، ابتدا مجموعه ای از ارقام و توده های بومی و خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت. از داخل آنها دو لاین برتر بر اساس ویژگی های زراعی شناسائی و مورد خالص سازی قرار گرفتند . تلاقی این دو لاین بصورت دستی و متقابل انجام و هیبریدهای VAF و AVF بدست آمدند . این هیبریدها به همراه ارقام مختلف و رایج در کشور در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد قرار گرفتند . صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، وزن تک میوه، تعداد میوه در بوته، روز تا 50 درصد گلدهی، تعداد شاخه در بوته، طول میوه، قطر میوه و عملکرد میوه اندازه گیری شدند. نتایج بررسی ها نشان داد که هیبرید مازند (AVF1) به عنوان ژنوتیپ برتر با بیشترین عملکرد میوه مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن رقم لیدا با اختلاف غیر معنی دار با آن قرار داشت. در تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها را در سه گروه مجزا قرار داد و هیبرید مازند به همراه رقم لیدا در یک گروه قرار گرفتند. رقم هیبرید مازند نسبت به رقم شاهد محلی (ورامین) 41 درصد افزایش عملکرد نشان داد. تکثیر و تجاری سازی بادمجان هیبرید مازند در پارک علم و فناوری مازندران در جریان می باشد.

لینک کمکی