فایل رایگان بازار آب هوشمند فرصتي براي تجاري سازي کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازار آب هوشمند فرصتي براي تجاري سازي کشاورزي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

رشد سریع جمعیت و نیاز روبه رشد بخش کشاورزی و بخش های شرب و صنعت به آب سالم و مطمئن در کشور، ما را به بسط نظام های تخصیص و بهبود الگوهای مصرف جهت صرفه جویی بیشتر آب ناگزیر می سازد. توجه به این مهم، در آینده نزدیک با کاهش منابع قابل استحصال بیشتر احساس خواهد شد. مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی که حدود 90 درصد منابع آب کشور را تشکیل می دهد خطر کمبود آن را در آینده را هشدار می دهد، لذا استقرار یک نظام محوری مانند بازار آب هوشمند، ضرورت می یابد. در حال حاضر برنامه ای برای افزایش یا کاهش تخصیص آب در شرایط خشکسالی یا تر سالی متناسب با منابع و مصارف حوزه های آبریز وجود ندارد. هدف این مطالعه که به روش مروری و با استفاده از منابع مکتوب اینترنتی تدوین شده این است ضمن تشریح مفاهیم و اهمیت بازار آب هوشمند، به الزامات و چارچوب تشکیل این بازار در کشور پرداخته و اهمیت آن را در تجاری سازی کشاورزی جهت استفاده بهینه و مدیریت یکپارچه منابع آبی کشور بیان نماید.

لینک کمکی