فایل رایگان بررسي آللوپاتي و مسموميت خاک مزارع زعفران به روش ريزوسفر خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آللوپاتي و مسموميت خاک مزارع زعفران به روش ريزوسفر خاک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر آللوپاتی و مسمومیت خاک مزرعه زعفران با سنین مختلف و در ترکیب با باقیمانده کورم زعفران بر جوانه زنی و رشد گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) تحقیقی انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل خاک زعفران با سنین مختلف و باقیمانده کورم به روش ریزوسفر خاک بود. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 1398-97 انجام شد. صفات درصد جوانه زنی و طول هیپوکوتیل و ریشه چه و نسبت ایندو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که خاک مزارع زعفران به تنهایی و در ترکیب با کورم زعفران دارای پتانسیل آللوپاتی و بازدارنده رشد گیاه کاهو بود. این تیمار ها به طور معنی داری طول ریشه چه و هیپوکوتیل را کاهش و میانگین زمان جوانه زنی را افزایش دادند.

لینک کمکی