فایل رایگان بررسي اثر استفاده از سطوح مختلف پساب شهري خرم آباد بر غلظت فلزات سنگين در ترب سفيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر استفاده از سطوح مختلف پساب شهري خرم آباد بر غلظت فلزات سنگين در ترب سفيد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به مسئله کمبود آب استفاده از منابع آب نامتعارف چون پساب شهری برای آبیاری زمین های کشاورزی مورد توجه قرارگرفته است. این تحقیق به منظور بررسی اثر پساب تصفیه خانه خرم آباد بر غلظت فلزات سنگین آهن، مس، کادمیوم و سرب در ترب سفید در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت گلدانی و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار 100:T100.0 درصد پساب، 80:T80.20 درصد پساب و 20 درصد آب معمولی، 60:T60.40 60 درصد پساب و 40 درصد آب معمولی 40:T40.60 درصد پساب و 60 درصد آب معمولی، 20:T20.80 درصد پساب و 80 درصد آب معمولی، 100:T0.100 درصد آب معمولی و در چهار تکرار انجام شد. نتایج بیانگر معنی دار بودن اثر آبیاری با سطوح مختلف پساب بر غلظت کادمیوم، سرب، آهن و مس در ترب سفید در سطح پنج درصد بود. بیشترین غلظت های کادمیوم، سرب، آهن و مس به ترتیب 0/018، 0/725، 312/99 و 6/93 میلیگرم بر کیلوگرم و مربوط به تیمار T100.0 به دست آمد که به نسبت شاهد به ترتیب 52، 39، 26 و 33 درصد افزایش نشان داد.

لینک کمکی