فایل رایگان بررسي اثر تراکم بوته، روش کشت و علف کش آتلانتيس در کنترل علف هاي هرز گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر تراکم بوته، روش کشت و علف کش آتلانتيس در کنترل علف هاي هرز گندم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر تراکم ( 500 ،400 و 600 بوته در مترمربع)، الگوی کشت (بذرپاشی، خطی کاری و جوی و پشته) و نحوه کنترل (سم پاشی و عدم سم پاشی) بر زیست توده علف های هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در آذرماه 1394 در منطقه دزفول اجرا شد. سم پاشی در اواسط پنجه زنی انجام و نمونه گیری در سه مرحله، قبل از سم پاشی، یک ماه بعد از سم پاشی و یک ماه قبل از برداشت انجام گرفت. این بررسی نشان داد تراکم بر بیوماس کل علف های هرز در یک ماه قبل از برداشت اثر معنی دار داشت بطوری که در تراکم 600 بوته در مترمربع گندم بیشترین کاهش علف های هرز به میزان 1/96 گرم در مترمربع مشاهده شد. همچنین الگوی کشت گندم بربیوماس علف های هرز در یک ماه قبل از زمان برداشت معنی دار شد، به نحوی که بذرپاشی و خطی کاری بیشترین کاهش را در بیوماس علف های هرز داشتند. همچنین نحوه سم پاشی بر علف های هرز در یک ماه بعد از سمپاشی اثر داشت. به صورتی که کمترین میزان بیوماس علف های هرز در یک ماه بعد از سم پاشی 1/61 گرم بر متر مربع به دست آمد. اثر متقابل تراکم و نحوه کنترل بر بیوماس کل علف های هرز در یک ماه قبل از زمان برداشت نیز معنی دار گردید.

لینک کمکی