فایل رایگان بررسي تاثير سطوح مختلف عصاره خرفه روي پارامترهاي کيفي مني قوچ عربي پس ازانجماد و يخ گشايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سطوح مختلف عصاره خرفه روي پارامترهاي کيفي مني قوچ عربي پس ازانجماد و يخ گشايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

اهداف: هدف از این مطالعه، بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره خرفه روی پارامترهای کیفی منی قوچ عربی پس از انجماد و یخ گشایی، در فصل غیر تولید مثل بود. روش تحقیق: برای انجام این آزمایش منی 12 راس قوچ عربی بالغ با میانگین وزنی 5±75 کیلوگرم، با استفاده از شوک الکتریکی جمع آوری شد. نمونه های مناسب، با هم مخلوط شده و سپس تحت 4 تیمار شامل رقیق کننده تریس با سطوح مختلف عصاره خرفه ( 300 ،200 ،100 میکرولیتر بر میلی لیتر) به عنوان تیمارهای آزمایشی و شاهد رقیق شدند. فراسنجه های کیفی شامل: تحرک اسپرم های جنبا، زنده مانی و ناهنجاری های مورفولوژیکی اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعه حاضر با استفاده از نرم افزار SAS و با رویه ی استفاده از طرح کامل تصادفی انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین درصد تحرک جنبایی در تیمار 200 میکرولیتر حاصل شده است (P<0/05). همینطور بیشترین زنده مانی، سلامت غشای اسپرم و کاهش ناهنجاری های اسپرم در اثر افزودن 200 و 300 میکرولیتر عصاره خرفه به نمونه منی ایجاد شد (P<0/05). بطور کلی می توان با نتایج به دست آمده از این تحقیق نتیجه گرفت که استفاده از غلظت 300 و 200 میکرولیتر بر میلی لیتر عصاره در رقیق کننده اسپرم می تواند باعث افزایش زنده مانی و کاهش ناهنجاری اسپرم شود.

لینک کمکی