فایل رایگان بررسي تاثير مولفه هاي سرمايه اجتماعي بر عملکرد اقتصادي با نقش تعديلگر شدت رقابت (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزي استان ايلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير مولفه هاي سرمايه اجتماعي بر عملکرد اقتصادي با نقش تعديلگر شدت رقابت (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزي استان ايلام) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

در سال های اخیر بحث سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای در نظریه ها و مباحث اقتصادی باز نموده است. مطالعات متعددی در کشورهای مختلف صورت گرفته است که نشان می دهد رابطه بسیاری نزدیکی بین سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی و مدیریت جامعه وجود دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی با نقش تعدیلگر شدت رقابت در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق و به منظور بررسی تاثیر هم زمان چند متغیر مستقل بر متغیر وابسته از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری در نرمافزار اسمارت پی ال اس (PLS) استفاده شده است. نتایج نشان داد که مطابق فرضیه های پژوهش، مولفه های سرمایه اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی، بر عملکرد اقتصادی در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام تاثیر معناداری دارند. همچنین، آزمون سایر فرضیه های پژوهش در خصوص معنادار بودن تاثیر شدت رقابت بر عملکرد اقتصادی نیز مورد تآیید قرار گرفت.

لینک کمکی