فایل رایگان بررسي تنوع گونه اي مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در بخشي از شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تنوع گونه اي مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در بخشي از شهر شيراز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تنوع گونه ای مورچه ها در بخشی از شهر شیراز در سال 1396 مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور نمونه برداری هایی به مدت یک سال و هر دو ماه یکبار انجام گرفت و با استفاده از کادر نمونه ها جمع آوری و پس از بررسی های دقیق با استفاده از کلیدهای مناسب مورد شناسایی قرار گرفتند. تعداد افراد هر گونه در هر بار نمونه برداری ثبت گردید و تنوع زیستی این حشرات با استفاده از شاخص شانون وینر و یکنواختی پایولا محاسبه شد. در نهایت از یکی از باغهای شهر 16 گونه از 3 زیر خانواده جمعآوری و شناسایی شد که عبارتند از Cataglyphis nodus Brulle, 1832; Cataglyphis Camponotus staryi Pisarski, 1971; C. livida Andre, 1881; Lepisiota bipartita Smith, 1861; Lepisiota dolabellae (Forel, 1911); Lepisiota karawaiewi (Kuznetsov-Ugamsky, Crematogaster subdentata Mayr, 1877; Monomorium abeillei Andre, 1929); Plagiolepis pallescens Forel, 1889; 1881; Tetramorium caespitum Linnaeus, 1758; Tetramorium indocile Santschi, 1927; Pheidole koshewnikovi, Tapinoma erraticum ،Ruzsky, 1905; Cardiocondyla mauritanica Forel, 1890; Messor caducus Victor, 1839; . Latreille, 1798; Tapinoma simrothi Krausse, 1911. همچنین بررسی تنوع زیستی در این منطقه نشان داد که تنوع مورچه ها در این باغ که از تنوع پوشش گیاهی مناسبی برخوردار است بالا بوده (0/145±2/328) و شاخص یکنواختی (0/042 ± 0/6844) آن مناسب بود.

لینک کمکی