فایل رایگان بررسي خواص ضد ميکروبي فيلم پلي لاکتيک اسيد حاوي اسانس مرزنجوش و نانو ذرات اکسيد روي بر گوشت چرخ شده گاو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي خواص ضد ميکروبي فيلم پلي لاکتيک اسيد حاوي اسانس مرزنجوش و نانو ذرات اکسيد روي بر گوشت چرخ شده گاو :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات ضدمیکروبی فیلم های پلی لاکتیک اسید ترکیب شده با اسانس مرزنجوش (0/5 و 1/5 درصد حجمی حجمی) و نانو ذرات اکسید روی ( 1 درصد حجمی حجمی) بر روی گوشت چرخ شده گاو ، در حین نگهداری در دما یخچالی به مدت 8 روز میباشد. در رابطه با تمام گروه های باکتریایی ، تفاوت معنی داری بین گروه های پلی لاکتیک اسید و تمامی تیمارها به جز 1% نانو ذرات اکسید روی در روزهای 4، 6 و 8 مشاهده شد (P<0/05). اثر ضد میکروبی اسانس مرزنجوش به طورموازی با افزایش غلظت اسانس افزایش یافت اما اختلاف معنی دار نبود (P> 0/5) شمارش کلی باکتری های مزوفیل گروه 1/5% اسانس مرزنجوش و گروه 1/5 % اسانس مرزنجوش به همراه 1% نانو ذرات اکسید روی، پایین تر از حداکثر سطح قابل قبول در طول 6 روز ذخیره سازی بود. در حالی که تعداد باکتری ها در سایر گروه ها در روز 4 بالاتر از حد مجاز قابل قبول بود. نانوذرات اکسید روی اثر ضدمیکروبی از خود نشان ندادند. گروه پلی لاکتیک اسید در کاهش رشد باکتری ها در مقایسه با نمونه شاهد اختلاف معناداری نداشت (P> 0/5).

لینک کمکی