فایل رایگان بررسي راهکارهاي حمايت از توليدکنندگان داخلي محصول برنج از طريق برآورد تابع تقاضاي واردات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي راهکارهاي حمايت از توليدکنندگان داخلي محصول برنج از طريق برآورد تابع تقاضاي واردات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

تجارت خارجی یکی از مولفه های مهم در توسعه اقتصادی است. توجه به تجارت محصولات کشاورزی در بین محصولات غیرنفتی در ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. برنج یکی از این محصولات کشاورزی به حساب میآید که به دلیل تولید داخل این محصول، واردات آن مورد توجه سیاستگذاران است. در پژوهش حاضر ابتدا به بررسی حساس بودن محصول برنج پرداخته شد، سپس با استفاده از روش خودرگرسیو با وقفه توزیعی (ARDL)، تابع تقاضای واردات برنج به منظور تعیین راهکارهای کاهش واردات این محصول در جهت حمایت از تولیدکننده داخلی برآورد گردید. نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی و درآمد نفتی اثر مثبت و معنی دار و نرخ تعرفه و قیمت نسبی واردات اثر منفی و معنی داری بر مقدار واردات گذاشته است. از طرفی تولید ناخالص داخلی دارای بیشترین اثر و درآمد نفتی دارای کمترین اثر بر مقدار واردات برنج است. همچنین مطابق نتایج بدست آمده، تولید داخلی برنج اثر معنی داری بر مقدار واردات آن ندارد. بنابراین می توان دریافت که افزایش تعرفه واردات و کاهش تخصیص درآمدهای کشور به واردات محصول برنج، راهکارهای موثری در کاهش واردات آن به حساب می آیند، اما افزایش تولید داخلی این محصول نمی تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد. این نتیجه اثبات میکند که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی برنج تنها باید به سیاست های قیمتی تکیه کرد. در پایان ضریب تصحیح خطای بدست آمده نشانگر اینست که تعدیل از کوتاه مدت به بلندمدت در طی حدود ششماه صورت می گیرد.

لینک کمکی