فایل رایگان بررسي و مقايسه تاثير سم جديد سايفلومتوفن (داني سارابا R) با آبامکتين، تنداکسير و روغن ولکروي کاهش جمعيت بالغ کنه قرمز مرکبات (Acari:Tetranychidae) (MCPanunychus citri Gregor)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و مقايسه تاثير سم جديد سايفلومتوفن (داني سارابا R) با آبامکتين، تنداکسير و روغن ولکروي کاهش جمعيت بالغ کنه قرمز مرکبات (Acari:Tetranychidae) (MCPanunychus citri Gregor) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

کنه قرمز مرکبات Panunychus citri (MC Gregor) (Acari: Tetranychidae) یکی از آفات مهم مرکبات در مناطق مرکبات خیز جهان و استان های شمالی ایران است. خسارت بالای این آفات باعث شده تا امروزه از کنه کش های متعددی متعلق به گروه های شیمیایی مختلف برای کنترل این آفت استفاده شود.دانی سارابا کنه کشی جدید از گروه بتوکتونیتریل ها، دارای ماده موثره سایفلومتوفن و اثر تماسی دارد. دانی سارابا برخی از کنه های مضر گیاهی از جمله کنه قرمز مرکبات را به خوبی کنترل می کند.در این تحقیق تاثیر کنه کش جدید دانی سارابا با سه غلظت 0/5، 0/75 و 1 هزار روی جمعیت بالغ کنه قرمز مرکبات، با تاثیر سموم رایج دیگر ازجمله آبامکتین 0/5 درهزار، تنداکسیر 3 درهزار به همراه صابون برتر 1 درهزار و روغن ولک 7 درهزار در منطقه سیمرغ از طریق سمپاشی درختان در باغ موردنظر مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج روغن ولک پس از گذشت 1 ساعت و تنداکسیر و آبامکتین پس از 3ساعت و هر سه غلظت دانی سارابا پس از 6 ساعت تاثیر 100 درصدی خود را روی مرگ ومیر جمعیت بالغ کنه قرمز مرکبات اعمال نمودند. با توجه به موثر بودن کنه کش جدید دانی سارابا در ساعات اولیه سمپاشی میتوان از این کنه کش برای کاهش کنه های آفت در باغات استفاده کرد.

لینک کمکی