فایل رایگان پاسخ خصوصيات آناتوميکي گياه جو (Hordeum vulgare) به خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاسخ خصوصيات آناتوميکي گياه جو (Hordeum vulgare) به خشکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی از اصلی ترین عوامل محدود کننده کشت گیاهان زراعی در سرتاسر جهان محدودیت منابع آبی مناسب برای آبیاری گیاهان می باشد. تنش خشکی با کاهش عملکرد گیاهان زراعی سالیانه خسارات جبران ناپذیری را در صنعت کشاورزی بوجود می آورد. مطالعه پاسخ گیاه مهم زراعی جو به تنش خشکی در پنج هفته متوالی صورت پذیرفت. تنش خشکی ناشی از آبیاری گیاه جو با 25 % ظرفیت مزرعه ای سبب کاهش تراکم سلول های اپیدرمی برگ شد. در پاسخ به تنش خشکی تعداد روزنه ها در واحد سطح برگ کاهش معنی داری داری نشان داد که با کاهش تراکم روزنه ها و ایندکس روزنه ها همراه بود. همچنین گیاه جو جهت مقابل با تنش خشکی و کاهش از دست رفتن آب گیاه سایز سلول های روزنه را کاهش داد که به صورت کاهش طول و عرض سلول های محافظ روزنه ای نمایش داده شد. غلات در مقابله به تنش های محیطی میزان زیادی سیلیس در سلول های خود تجمع می دهند. در مطالعه حاضر نیز تنش خشکی با افزایش تجمع سیلیس در سلول های اپیدرمی برگ و افزایش طول و عرض سلول های سیلیکابادی همراه بود. به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشانگر اثرات منفی تنش خشکی بر ساختار سلولی برگ های گیاه جو بود که با کاهش سلول های اپیدرمی و روزنه ای نشان داده شد.

لینک کمکی