فایل رایگان پذيرش فناوري انرژي خورشيدي در صنعت مرغداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پذيرش فناوري انرژي خورشيدي در صنعت مرغداري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تمایل به پذیرش فناوری انرژی خورشیدی توسط مرغداران بوده است. جامعه آماری هدف شامل تمام مرغداران استان بوشهر در جنوب غربی ایران است. تعداد اعضای نمونه (n=15) با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین و به صورت تصادفی انتخاب گردید. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری یافته های مطالعات گذشته را که نشان میداد تئوری رفتار منطقی می تواند در مشکلات زیست محیطی جهت توضیح تمایلات زیست محیطی به کار گرفته شود، مورد تایید قرار داده است. نتایج نشان داد متغیرهای نگرش و هنجار ذهنی در مورد انرژی های تجدیدپذیر تاثیر معنی داری بر تمایل داشته اند. براساس ضرایب رگرسیونی، متغیر هنجار ذهنی در مقایسه با نگرش با ضریب رگرسیونی 67 درصد پیش بینی کننده قوی تری برای تمایل به نصب و استفاده از انرژی خورشیدی بوده است. در مجموع این دو متغیر توانسته اند، نسبت قابل توجهی از تغییرات واریانس تمایل ( 86 درصد) را تبیین کنند. بکارگیری این نتایج می تواند منجر به گسترش و توسعه استفاده از تکنولوژی انرژی های تجدید پذیر توسط مرغداران شود.

لینک کمکی