فایل رایگان پيش بيني ميزان جداسازي بذر علف هرز از توده دانه گندم به کمک ميز وزني و شبکه عصبي مصنوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني ميزان جداسازي بذر علف هرز از توده دانه گندم به کمک ميز وزني و شبکه عصبي مصنوعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

گندم از محصولات استراتژیک کشور ایران است که نقش تعیین کنندهای در تغذیه مردم دارد. ناخالصی های موجود در توده گندم بخصوص بذور علف های هرز عامل تاثیرگذاری در افت کیفیت و بازارپسندی این محصول است. در این تحقیق به مطالعه توانایی شبکه عصبی برای پیش بینی میزان جداسازی بذرهای علف هرز از توده دانه گندم پرداخته شد. از این رو داده های جداسازی بذرهای علف هرز به کمک دستگاه جداساز میز وزنی به شبکه های عصبی شامل ساختارهای یک و دو لایه پنهان شبکه عصبی newff داده شد. همچنین از الگوریتم پس انتشار نیوتن-گوسی برای آموزش شبکه بهره گرفته شد. در همین راستا شیب عرضی میز و شیب طولی میز در سه سطح، فرکانس نوسان میز و چهار سرعت هوای دمیده شده به میز در چهار سطح و دامنه نوسان میز در دو سطح به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی و درصد جداسازی بذرهای علف هرز از توده گندم به عنوان خروجی شبکه عصبی انتخاب گردید. نتایج نشان داد شبکه عصبی مصنوعی با توپولوژی 1-12-5 دارای بیشترین مقدار ضریب تبیین برابر 0/916 و کمترین مقدار میانگین مربعات خطا برابر 219/96 و کمترین مقدار مجذور میانگین مربعات خطا برابر 14/83 برای پیش بینی مقدار جداسازی بذر علف هرز از توده دانه گندم است.

لینک کمکی