فایل رایگان تاثير اسانس مرزنجوش و نانوذرات اکسيد روي بر رنگ فيلم پلي لاکتيک اسيد و خصوصيات حسي گوشت چرخ شده گاو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير اسانس مرزنجوش و نانوذرات اکسيد روي بر رنگ فيلم پلي لاکتيک اسيد و خصوصيات حسي گوشت چرخ شده گاو :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی رنگ فیلم پلی لاکتیک اسید ترکیب شده با نانو ذرات اکسید روی ( 1 درصد حجمی حجمی) و اسانس مرزنجوش (0/5 و 1/5 درصد حجمی حجمی) و اثر استفاده از این پوشش بر خواص حسی گوشت چرخ شده گاو به منظور استفاده در صنعت بسته بندی می باشد. با تلقیح نانو ذرات اکسید روی و اسانس مرزنجوش به فیلم زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید به طور معناداری میزان زردی (b*) افزایش یافت در حالیکه میزان روشنایی (L*) و قرمزی (a*) کاهش پیدا کرد. با افزودن 1/5 درصد اسانس مرزنجوش به فیلم پلی لاکتیک اسید خصوصیات حسی گوشت چرخ شده بهبود یافت. درحالیکه افزودن 1 درصد نانو ذرات اکسید روی هیچ تاثیری بر روی خصوصیات حسی گوشت چرخ شده نداشت.

لینک کمکی