فایل رایگان بررسي مزايا و اهميت کارايي حسابداري تعهدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مزايا و اهميت کارايي حسابداري تعهدي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در حال حاضر شرایط علمی و حرفه ای لازم و کافی برای بکارگیری مبنای تعهدی به منظور ایجاد تحول در حسابداری نهادهای عمومی و دولتی وجود دارد و حسابداری دولتی در آستانه ی تحول بنیادین قرار دارد و محرک اصلی این تحول افزایش تقاضا برای اطلاعات بیشتر به منظور پاسخگویی کاراتر است. توجه به ایفای نقش صحیح و به موقع مسئولیت پاسخگویی و ارزیابی عملکرد مدیران در بکارگیری مبنای تعهدی به منظور ثبت رویدادهای مالی واحدهای دولتی بسیار موثر است . از این رو بررسی مزایا و معایب این مبنای حسابداری و عوامل موثر بر پیاده سازی آن ضروری به نظر می رسد. ( کردستانی، شاهی،1392، ص(35 در دو دهه اخیر تلاشهای فراوانی به منظور به کارگیری حسابداری تعهدی در سامانه های گزارشگری بخش عمومی برخی از کشورها انجام شده است. (صفرزاده، (139 در کشور ما نیز در سالهای اخیر حرکتهایی به سمت استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی انجام پذیرفته است که در پژوهش حاضر روش این تحقیق توصیفی – تحلیلی است که جامعه آماری این تحقیق را کلیه ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان قم تشکیل داده که برای جمعآوری نظرات پیرامون موضوع پژوهش از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی به آنالیز داده ها پرداخته شده است. در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و شاخص های میانگین و خطای استاندارد میانگین استفاده شده و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی جزیی و آنالیز واریانس چند متغیره یک طرفه با استفاده از نرم افزارSPSS به تحلیل داده ها مبادرت شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد بکار گیری حسابداری تعهدی در شفاف کردن اطلاعات بخش مالی کمک فراوانی را به ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی میکند.

لینک کمکی