فایل رایگان بررسي نقش ميانجي ريسک شرکت بر رابطه بين هزينه تحقيق و توسعه و سودآوري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش ميانجي ريسک شرکت بر رابطه بين هزينه تحقيق و توسعه و سودآوري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش میانجی ریسک شرکت بر رابطه بین هزینه تحقیق و توسعه و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، ارتباط بین هزینه های تحقیق و توسعه با ریسک و سودآوری شرکتها و بررسی اثر هزینه تحقیق و توسعه به واسطه ریسک بر سودآوری شرکت بررسی شده است. در این راستا اطلاعات 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1397-1392 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها 840) شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت متغیر مستقل این پژوهش، هزینه تحقیق و توسعه، ریسک و متغیر وابسته، سودآوری شرکتها میباشد. برای تجزیه تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد. نتایج بدست آمده از فرضیات نشان داد که بین هزینه های تحقیق و توسعه با ریسک و سودآوری شرکتها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین هزینه تحقیق و توسعه به واسطه ریسک بر سودآوری شرکت تاثیر دارد.

لینک کمکی