فایل رایگان تاثيرالگوهاي رفتاري کارکنان برحمايت سازماني صنعت و معدن و تجارت استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثيرالگوهاي رفتاري کارکنان برحمايت سازماني صنعت و معدن و تجارت استان آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیر الگوهای رفتاری کارکنان بر حمایت سازمانی صنعت ومعدن و تجارت استان آذربایجان غربی می باشد. تحقیق حاضر از نظر اجرا به صورت توصیفی انجام خواهد گرفت و از نظر شاخه میدانی است. توصیفی از آن جهت که یافته ها به همان صورت که جمع آوری شده اند جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی می باشد که تعداد آن ها 370 است که به تفکیک بانک ها مشخص شده است. این پژوهش، میدانی است و در این تحقیق پرسشنامه الگوهای رفتاری ایوانسویچ و ماتسون با 21 سوال ، حمایت سازمانی از پرسشنامه 8 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که الگوهای رفتاری کارکنان بر حمایت سازمانی صنعت ومعدن و تجارت استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. شدت این رابطه برابر با 0/806 بوده که از لحاظ آماری این رابطه قوی تلقی میگردد. در بحث همبستگی مسئله علت و معلولی مطرح نیست بلکه این مقدار 0/806 بیانگر شدت رابطه بین دو متغیر می باشد. با اطمینان 95 درصد میتوان ادعا نمود که الگوهای رفتاری کارکنان بر حمایت سازمانی صنعت ومعدن و تجارت مثبت و معنیداری وجود دارد.

لینک کمکی