فایل رایگان مقايسه سلامت روانشناختي با دشواري هاي بين فردي دانش آموزان پسردوره دوم متوسطه شهرستان مياندوآب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه سلامت روانشناختي با دشواري هاي بين فردي دانش آموزان پسردوره دوم متوسطه شهرستان مياندوآب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

سلامت تنها نیروی مورد هدف واقع است که دارای ابعاد جسمی و روانی است.از سوی دیگر ارضای نیازهای اساسی شرایط لازم برای رشد و بالندگی، انسجام یافتگی و بهزیستی روان شناختی را فراهن می کنند.سلامت روان شناختی به توانایی ادامه یک زندگی فعال و انعطاف پذیر ی در مقابله با فشارهایی که در زندگی رخ می دهد اشاره دارد.سلامت روان شناختی بر مهارت ارتباطی بین فردی نیز موثر است.دشواری های بین فردی اعم از مشکلاتی که در رابطه با دیگران تجربه می شوند و آشفتگی روانی ایجاد می کنند.این پژوهش باهدف مقایسه سلامت روان شناختی با دشواری های بین فردی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان میاندوآب انجام شده است.از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری دانش آموزان مدارس متوسطه دوره دوم شهرستان میاندوآب می باشد که نمونه 247 نفری از بین آنها برای انجام پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تیt تک نمونه ای بوسیله ی نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین دشواری های بین فردی دانش آموزان و سلامت روان شناختی آنها تفاوت معنی داری وجود دارد. و اگر دانش آموزان از سلامت روان شناختی بالایی برخوردار باشند به همان اندازه نیز مشکلات بین فردی دانش آموزان کاهش پیدا می کند. همچنین میزان مشکلات بین فردی دانش آموزان کمتر از حدمتوسط و میزان سلامت روان شناختی آنها بالاتر از حد متوسط بود.بنابراین باید سلامت روان شناختی دانش آموزان توسط مدیران و معلمان و همچنین والدین مورد توجه قرار گرفته تا آنها دچار تنش های روحی و روانی نشوند.

لینک کمکی