فایل رایگان بررسي اثر ساختار سازماني و يادگيري سازماني بر کارايي و اثربخشي سازماني (مورد مطالعه: شرکت پتروشيمي ايلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر ساختار سازماني و يادگيري سازماني بر کارايي و اثربخشي سازماني (مورد مطالعه: شرکت پتروشيمي ايلام) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

رابطه میان ساختار سازمانی و کارایی سازمانی از مسائل مهمی در تحقیقات علمی به شمار می رود. با این وجود یک سازمان بدون توانایی خوبی از یادگیری سازمانی قادر به حفظ برخی از شیوه های مهم ساختار سازمانی خود نمی باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یادگیری سازمانی و ساختار سازمانی بر کارایی و اثربخشی سازمانی با استفاده از تکنیک رگرسیون و تحلیل مسیر در شرکت پتروشیمی ایلام می باشد. برای این کار از ابزار پرسشنامه به تعداد 80 نفر برای گردآوری داده های لازم جهت تحلیل استفاده گردیده است، همچنین از نرم افزار SPSS جهت انجام آزمون های متفاوت برای آزمون مدل و فرضیات استفاده شده است. که اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که رابطه معنادار و مثبتی میان متغیر های یادگیری سازمانی و ساختار سازمانی با کارایی سازمانی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معنادار و مثبتی بین متغیر یادگیری سازمانی و ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی وجود دارد، در نهایت همانند یک سیستم، ساختار سازمانی ورودی مهم سازمانی، یادگیری یک فرآیند کلیدی و همچنین کارایی سازمانی یک خروجی مهم برای سازمان ها محسوب می شوند.

لینک کمکی