فایل رایگان بررسي تاثير عوامل سازماني بر بهره وري نيروي انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير عوامل سازماني بر بهره وري نيروي انساني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر فایل رایگان بررسي تاثير عوامل سازماني بر بهره وري نيروي انساني می باشد. نمونه آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید. این تحقیق کاربردی و روش گردآوری داده های آن، توصیفی و از نوع پیمایشی و از طریق پرسشنامه می باشد. اطلاعات جمع آوری شده با روش های آماری مختلف با کاربرد نرم افزار spss22 تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج این تحقیق در میان عوامل سازمانی {میزان رضایت کارکنان از نوع شغل، رفتار و نحوه برخورد مدیران، حمایت مدیران از کارکنان در مواقع بروز مشکلات} بیشترین تاثیر را در افزایش بهره وری کارکنان سازمان داشتند.

لینک کمکی