فایل رایگان بررسي سامانه نرم افزار يکپارچه مالياتي کشور its طرح جامع مالياتي و مراحل ، معايب ومزايايي طرح در سامانه مالياتي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي سامانه نرم افزار يکپارچه مالياتي کشور its طرح جامع مالياتي و مراحل ، معايب ومزايايي طرح در سامانه مالياتي کشور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

مشکلات موجود مالیاتی کشور، مسئولین را بر آن داشت تا تمهیدی جدی در خصوص نظام مالیاتی بیاندیشند. نواقص و کاستی های موجود در اطلاعات، فرایندها، اجرا و قوانین موجود نظام مالیاتی اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی را ایجاب نمود. با اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار سیستم های فن آوری اطلاعات در سازمان امور مالیاتی کشور، تمام فعالیت های اقتصادی مهم نقش آفرینان اقتصادی در مجموعه ای یکپارچه در اختیار قرار گرفته و فرار مالیاتی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. با توجه به اهمیت این موضوع هدف پژوهش حاضر آشنایی با سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی کشور(its)، طرح جامع مالیاتی و مراحل، معایب و مزایایی این طرح در سامانه مالیاتی کشور میباشد. این پژوهش از نظر هدف نظری، نحوه گرد آوری داده ها توصیفی و ابزار گرد آوری داده ها مطالعات کتابخلنه ای میباشد. بنا بر اطلاعات و داده های بدست آمده نتیجه پژوهش بیان می دارد که این طرح به لحاظ گستردگی حجم عملیات و نحوه اجرای آن، از ویژگی های متمایزی نسبت به طرح های مشابه برخوردار است. ارزش اقتصادی، تاثیرگذاری اجتماعی، حضور گروه های متعدد مشاور و پیمانکاران داخلی و خارجی در آن، به انضمام پیچیدگیهای فنی طرح، باعث اعمال دقت و حساسیت ویژه ای در تمامی مراحل اجرای آن شده است. با اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار سیستم های فن آوری اطلاعات در سازمان امور مالیاتی کشور، تمام فعالیت های اقتصادی مهم نقش آفرینان اقتصادی در مجموعه ای یکپارچه در اختیار قرار گرفته و فرار مالیاتی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

لینک کمکی