فایل رایگان نقد و بررسي نگرش ساکنين روستاها به عملکرد دهياران پيرامون توسعه نواحي روستايي (نمونه دهستان قلندرآباد شهرستان فريمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقد و بررسي نگرش ساکنين روستاها به عملکرد دهياران پيرامون توسعه نواحي روستايي (نمونه دهستان قلندرآباد شهرستان فريمان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 34

چکیده مقاله:

فارغ از موفقیت یا ناکامی، تاریخ روستایی ایران سرشار از مثال هایی متفاوت در باره شیوه های مدیریت در مناطق مختلف آن است. دهیاری به عنوان جدید ترین سازمان مدیریت روستایی و به عنوان بازوی اجرایی دولت نقش مهمی در اجرا، نظارت و سازمان دهی برنامه های توسعه در راستای دستیابی به سطحی مطلوب از توسعه پایدار روستایی دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی و بررسی عملکرد دهیاران دهستان قلندرآباد شهرستان فریمان و نقش آن در توسعه روستایی صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش ها ی کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 3719 خانوار با جمعیتی بالغ بر 18599 نفر می باشند که در 54 روستای دهستان قلندرآباد شهرستان فریمان سکونت دارند.نتایج تحقیق که به کمک آمار توصیفی و تحلیلی به اثبات رسیده نشان داد که پاسخ گویان میزان اکثر مولفه های پرسش شده در این مطالعه را کم یا متوسط به پایین ارزیابی کرده اند، بدین معنی که از عملکرد دهیاران در خصوص رونق و آبادانی روستاها محدوده مورد مطالعه در مورد ابعاد پرسش شده از جمله آشنایی با وظایف، آموزش و سواد مدیریتی، استفاده از سرمایه اجتماعی، ایجاد وحدت و هم گرایی و ... رضایت نداشتند و لازم شد تا اقدامات عملی و اجرایی به صورت هماهنگ از طرف مدیران محلی و دستگاه های دولتی با همکاری و هم اندیشی مردم صورت گیرد.

لینک کمکی