فایل رایگان نقد و واکاوي بيمه هاي عمر و پس انداز در شرکت هاي سهامي بيمه پاسارگاد و آسيا(مطالعه موردي: شهر گرگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقد و واکاوي بيمه هاي عمر و پس انداز در شرکت هاي سهامي بيمه پاسارگاد و آسيا(مطالعه موردي: شهر گرگان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

بیمه عمر از مهم ترین انواع رشته های صنعت بیمه و به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی جوامع پیشرفته به شمار می رود. با این وجود طی سال های گذشته مقوله بیمه عمر در سبد مصرفی خانوارهای اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران جایگاه مطمئن و با ثباتی برخوردار نبوده است. هدف از انجام پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد، نقد و واکاوی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر و پس انداز در شرکت های سهامی پاسارگاد و آسیا در شهر گرگان می باشد. نمونه آماری تعداد 96 نفر از جامعه شرک های بیمه عمر و پس انداز در سال 1398 در شهر گرگان انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و با ضریب آلفای کرونباخ 0.822 بوده است. با توجه به نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنف(K-S)، داده ها نرمال نبوده و از این رو برای بررسی فرضیه ها از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عوامل: پشتوانه خطر، پس انداز، بازپرداخت، تامین مالی، تسهیلات و سوددهی بر تقاضای بیمه عمر و پس انداز تاثیرگذار است.

لینک کمکی