فایل رایگان نقد و واکاوي دامداري هاي کوچک و نيمه صنعتي در اشتغال زايي نواحي روستايي (نمونه موردي بخش مرکزي فريمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقد و واکاوي دامداري هاي کوچک و نيمه صنعتي در اشتغال زايي نواحي روستايي (نمونه موردي بخش مرکزي فريمان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

براساس مطالعات و بررسی های انجام شده طی سال های اخیر ، فعالیت اقتصادی در نواحی روستایی نقش اساسی و مهمی در توسعه اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی مناطق روستایی پیدا نموده است ؛ به گونه ای که هرگونه تلاش برای ایجاد توسعه پایدار در نواحی روستایی مستلزم پویایی و توسعه فعالیت های اقتصادی اشتغال زا می باشد. از آن جایی که در بیشتر روستاهای ایران فعالیت های اقتصادی مبتنی بر اقتصاد زمین پاسخگوی تقاضای اشتغال و درآمد در روستاها نمی باشد ، توجه به سایر فعالیت های اقتصادی اهمیت فراوان یافته است. در این تحقیق هدف بررسی راهبردهایی جهت کمک به پژوهش هایی در مورد اشتغال زایی و توسعه پایدار و خصوصا کارآفرینی در فضای روستایی است ، که روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی می باشد. بررسی پاسخ سوالات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفته است. تعیین حجم نمونه از آزمون T-TEST استفاده شده است. نتیجه به دست آمده از تحقیق بیانگر این است که در راستای بهره وری و کمک به طرح های اقتصاد مقاومتی باید رویکردهای پایدار و کیفیت محیطی ارتباط بیشتر و مستحکم تری داشته باشند.

لینک کمکی