فایل رایگان نقش مديريت دولتي و قوانين مقررات شهرداريها در الگوي مشارکت شهروندان در مديريت شهري ( مورد مطالعه شهرداري اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش مديريت دولتي و قوانين مقررات شهرداريها در الگوي مشارکت شهروندان در مديريت شهري ( مورد مطالعه شهرداري اصفهان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر نقش مدیریت دولتی و قوانین مقررات شهرداریها در الگوی مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در شهرداری اصفهان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری شامل ساکنان شهرداری اصفهان به تعداد378725 می باشد.تعداد نمونه برابر 400 نفر بر اساس فرمول کوکران و در دسترس تعیین شدند.ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه 23 سوال 5 گزینه ای بر اساس طیف لیکرت است .داده های گرد آوری شده از طریق پرسشنامه با آزمون تحلیل مسیر معادلات ساختاری در نرم افزار Spss وExcel مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که بین مشارکت شهروندان در امور شهری و مدیریت پایدار شهرداری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و بین نقش مدیریت دولتی وقوانین مقرارت شهرداری و در الگوی مشارکت شهروندان در مدیریت شهری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و بین نقش مدیریت دولتی و قوانین مقررات شهرداریها و الگوی مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

لینک کمکی