فایل رایگان بررسي تجربي ناپايداري هاي ايجاد شده در بين سطوح سيالات امتزاج ناپذير در چرخه هاي مختلف تزريق و مکش روش شبه سينوسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تجربي ناپايداري هاي ايجاد شده در بين سطوح سيالات امتزاج ناپذير در چرخه هاي مختلف تزريق و مکش روش شبه سينوسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با کاهش فشار مخازن نفتی در ازدیاد برداشت نفت خام از چاه های نفتی با استفاده از روش تزریق سیال گرانروی کمتر به درون چاه حاوی سیال با گرانروی بالاتر کانالهایی ایجاد میشود که بازده برداشت نفت خام را کاهش میدهد. به عبارتی جابه جایی سیال در محیط های متخلخل همگن میتواند منجر به عدم ناپایداری در سطوح تماسی سیال-سیال گردد. این ناپایداری ممکن است به طور قابل توجهی افزایش یافته و کارایی کلی فرآیند جابهجایی سیال را تحت تاثیر قرار دهد که باید کنترل شود. در این مطالعه از سیالات امتزاجناپذیر آب و روغن در سل هله شاو استفاده میشود که با انجام عمل تزریق و مکش به صورت شعاعی در چند چرخه صورت میگیرد. در این پژوهش تاثیرات تزریق و مکش در یک دبی بر روی انواع ناپایداریها از جمله انشعاب در انگشتی ها، پاکتهای روغنی و قطرات در بین سطوح تماسی بررسی شده است. با توجه به نتایج، امکان اینکه بتوان به شرایط پایای شروع تزریق بازگشت به صورت تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در روش شبه سینوسی ناپایداری در بین سطوح تماسی بین سیالات نسبت به روشهای ناپایا کمتر است همچنین نتایج نشان داد در روش شبه سینوسی امکان بازگشت به حالت اولیه قبل از شروع تزریق وجود دارد و پاکتهای روغنی و قطرات در آن ایجاد نمیشود.

لینک کمکی