فایل رایگان تعيين ميزان خطاي اندازه گيري کنتورهاي خانگي کم کار شهر ياسوج و ميزان هدررفت حاصله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين ميزان خطاي اندازه گيري کنتورهاي خانگي کم کار شهر ياسوج و ميزان هدررفت حاصله :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

کنتورها اصلی ترین جزء موثر جهت اندازه گیری میزان جریان در شبکه ها ی توزیع آب شهری می باشند. خطای کنتور در مباحث هدررفت آب، جزیی از تلفات ظاهری محسوب میشود. بنابراین لازم است طبق یک برنامه منظم و زمانبندی شده نسبت به آزمایش دقت کنتورهای نصب شده و نو در شرکتها اقدام و با شناخت میزان دقت کنتورها نسبت به تعیین ضریب تصحیح و در صورت لزوم، تعویض آنها اقدام کرد.در این تحقیق ، با توجه به اطلاعات موجود در شهر یاسوج و روستاهای اطراف تحت پوشش با توجه به اینکه کل جامعه آماری 55000 مورد می باشد، تعداد 1000 دستگاه کنتور تست گردید و فاکتور K (فاصله بین خوشه ها) 551 محاسبه شده است. در بررسی ها مشخص گردید که دبی غالب مورد استفاده توسط مشترکین، در محدوده (و یا نزدیک) دبی مرحله سوم (Q3) قرار میگیرد که در این مرحله در حدود 11,4درصد کم خوانی در کنتورها مشاهده شد که این رقم بیش از 5برابر محدوده مجاز ، یعنی 2 درصد کم خوانی ، می باشد. از طرف دیگر، محدوده غالب نشتی های ملک مشترکین (بصورت چکه آب)، مشابه با شرایط تست در مرحله اول و دوم میباشد. در این مراحل نیز به ترتیب 41,5 و 22,8 درصد کم خوانی داریم که نسبت به محدوده مجاز یعنی 5 درصد کمخوانی ، بسیار اختلاف وجود دارد.

لینک کمکی