فایل رایگان بررسي پيامدهاي ارزش هاي اخلاقي سازمان ( با مطالعه شخصيت شهيد حسين همداني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي پيامدهاي ارزش هاي اخلاقي سازمان ( با مطالعه شخصيت شهيد حسين همداني) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

رفتار اخلاقی و ارزش های اخلاقی موضوع مهمی است که زیربنای همه ارزش ها در سازمان، ارزش های اخلاقی می باشد . این ارزش ها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمک می کند که می تواند بر هدایت افراد به سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب هستند تاثیر بگذارد. به طور ویژه، هنگامی که استانداردها یا ارزش های اخلاقی سازمان به طور گسترده ای میان اعضایش رایج شود موفقیت سازمانی افزایش می یابد. هدف در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به شخصیت و منش شهید همدانی به بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی ، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتارهای شهروندی و روابط بین آنها و همچنین تاثیر اعتقادات و ایمان بر ارزشهای اخلاقی مورد بررشی قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و تحقیقی استکه در واقع از طریق بررسی اسناد و شیوه کتابخانه ای داده ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مقاله نشان می دهد که ارزش های اخلاقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تاثیر دارد. عدالت رویه ای و عدالت توزیعی نیز به طور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد. تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی کارکنان تاثیر می گذارد . هم چنین رفتار اخلاقی نیز به طور مثبتی بربعد جوانمردی بعدو نوع دوستی رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد. و مهمترین نتیجه این مقاله ارتباط و وابستگی ارزشهای اخلاقی به ارزشهای اعتقادی و ایمان انسان می باشد..

لینک کمکی