فایل رایگان تبيين منش فرماندهي و مديريت شهيد همداني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين منش فرماندهي و مديريت شهيد همداني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 40

چکیده مقاله:

با بررسی های انجام شده مشخص شد که هر فرمانده و مدیری در مجموعه خود، منش فرماندهی و مدیریت خاصی را دارند اما در مورد منش فرماندهی و مدیریت شهید همدانی، اکثر فرماندهان و مدیرانی که ایشان را از نزدیک میشناختند و یا با ایشان در عرصه های مختلف همکاری داشتند زیاد شنیده شده بود که منش فرماندهی ایشان نمونه و الگویی از یک فرمانده موفق، معنوی و ولایی است. بنابراین هدف از این پژوهش، فایل رایگان تبيين منش فرماندهي و مديريت شهيد همداني میباشد. برای رسیدن به هدف تحقیق باید خصوصیاتی را که منش فرماندهی ایشان را شکل داده بود، استخراج شود بنابراین باید به سوال، خصوصیت های منش فرماندهی و مدیریت شهید همدانی کدام است پاسخ داده شود. پژوهش از نوع کیفی و از روش پدیدارشناسی به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. این تحقیق کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از گفتار کسانی که کاملا با شیوه فرماندهی و مدیریت ایشان آشنا بودند و اسناد مکتوب استفاده شده است. اطلاعات به دستآمده با استفاده از روش کلایزی، تجزیه وتحلیل شد و یافته هایی که از این روش به دست آمد، شامل چهار مفهوم اصلی و بیست وسه زیر مفهوم میباشد.

لینک کمکی