فایل رایگان شناسايي مولفه هاي مديريت جهادي در سبک فرماندهي شهيد همداني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي مولفه هاي مديريت جهادي در سبک فرماندهي شهيد همداني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

مدیریت جهادی یعنی علم و هنر رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی، مبتنی بر مبارزه نه صرفا در عرصه نظامی بلکه در تمامی عرصه های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... جهت نیل به اهداف راهبردی و کالن یک سیستم و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر برآن است تا با رویکرد مبتنی بر تحلیل هرمونوتیک و نظریه داده بنیاد منش فرماندهی و مدیریت سردار شهید، همدانی را بررسی نماید. تحقیق حاضر از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی بوده و از منظر گردآوری داده ها جزتحقیقات توصیفی میباشد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و کد گذاری باز و محوری از نرم افزار اطلس تی.آ نسخه 6 استفاده گردیده است.نتایج حاکی از این می باشد که شهید سردار همدانی با بهره مندی از دو نعمت بزرگ الهی علم و عقل و به برکت پیروی از سیره انباء و اولیای الهی فرایند فرماندهی و مدیریت را در معنای عام خود از ایجاد توسعه همه جانبه درجامعه مدافعان و رزمندگان ، بهره مندی از الگوی مطلوب توسعه، ومجموعه نگری و وحدت مبنا در رویکردهای فرماندهی و مدیریت نام برد. از سوی دیگر باتوجه به اینکه جامعه بشری در برابر دو جهت کلی مدیریت قرار دارد شاخصه های مدیریت اجتماعی نیز بر پایه همین دو جهت کلی تفسیر و تبیین میشوند. پدیده محوری در سبک فرماندهی سردار همدانی قدرت رهبری ایشان بوده است، چرا که تا شما رهبر نباشید نمی توانید فرماندهی درست بکنید

لینک کمکی