فایل رایگان کاربرد پردازش تصوير در راديوگرافي پوسيدگي دندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد پردازش تصوير در راديوگرافي پوسيدگي دندان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تشخیص انواع بیماری های دهانی از کاربرد های مهم تصاویر رادیوگرافی دندان پزشکی است که پوسیدگی دندان جز شایع ترین انواع بیماری های دهانی می باشد. امروزه اغلب سیستم های تصویر برداری دیجیتال انواع مختلفی از تکنیک ها و ابزارهای پردازش تصویر را در دسترس قرار می دهند که یکی از مهمترین و بهترین رادیوگرافی های داخل دهانی برای تشخیص پوسیدگی های سطوح جانبی دندان ها رادیوگرافی بایت وینگ است. هدف از این مقاله مروری بر ارائه روشی است که بر مبنای ویژگی های رادیوگرافی بایت وینگ و پانورامیک و مقایسه عملکرد رادیوگرافی دیجیتال با استفاده از فیلتر های پردازش تصویر در شناسایی ضایعات پوسیدگی دندان است. در این مقاله مروری تصاویر رادیوگرافی بایت وینگ و رادیوگرافی پانورامیک و تصاویر بدون فیلتر و فیلتر شده (فیلتر های Low sharpen، Intermediate sharpen، High sharpen و (Inversion در نرم افزار(version 4.3.1 ) Scanora ® ارزیابی شد. حساسیت،اختصاصیت و صحت کلی با استفاده از آنالیز منحنی Roc ارزیابی و با استفاده از آزمون توکی و آنووا مقایسه شد. حساسیت، اختصاصیت و صحت کلی تصاویر Original فیلتر Low sharpen و Inversion به طور معناداری بیشتر از فیلتر Intermediate sharpen و sharpen High بود .( P0,05) تفاوت بین تصاویر بدون فیلتر، فیلتر Inversion ,Low sharpen معنادار نبود .(P 0,05) فیلتر High sharpen کمترین میزان حساسیت و صحت کلی را داشت و فیلتر Low sharpen بیشترین میزان حساسیت، صحت کلی و تصاویر بدون فیلتر بیشترین میزان اختصاصیت را داشت. فیلتر Low sharpen می تواند به عنوان یک فیلتر پردازش تصویر جهت شناسایی ضایعات پوسیدگی قرار گیرد.

لینک کمکی