فایل رایگان نقش پيش بيني کننده ذهن آگاهي برتنظيم شناختي هيجان و حس انسجام در بيماران سرطاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش پيش بيني کننده ذهن آگاهي برتنظيم شناختي هيجان و حس انسجام در بيماران سرطاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

از مهمترین مسائل و مشکلاتی که بیماران سرطانی با آن روبرو اند، هیجانات منفی حاصل از مواجه ه وکنار آمدن با بیماری است. بدین سبب هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کننده ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و حس انسجام در بیماران سرطانی بود. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی جز پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتال به سرطان مراجعه کننده به بخش انکولوژی بیمارستان شهید باهنر کرمان در سال 1398 بود. که تعداد 85 بیمار سرطانی، به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ، پرسشنامه تنظیم هیجان گروس و پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی بود. همچنین تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار spss26 به منظور آزمون فرضیه ها انجام شد. یافته ها حاکی از آن بود که بین ذهن آگاهی با تنظیم شناختی هیجان (p<0/01)و همچنین ذهن آگاهی با حس انسجام رابطه ی مثبت معنادار (p<0/01)وجود داشت. ذهن آگاهی به ترتیب 21و22.5درصد از واریانس نمرات تنظیم شناختی هیجان و حس انسجام بیماران سرطانی را تبیین کرد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ذهن آگاهی باعث بهبود تنظیم شناختی هیجان وحس انسجام در بیماران سرطانی یا به عبارتی بهبود هیجانات منفی حاصل از مواجه ه و کنار آمدن با بیماری میشود.

لینک کمکی