فایل رایگان نقش تاب آوري در پيش بيني کيفيت زندگي افراد داغديده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش تاب آوري در پيش بيني کيفيت زندگي افراد داغديده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی فایل رایگان نقش تاب آوري در پيش بيني کيفيت زندگي افراد داغديده انجام گرفت. طرح این پژوهش توصیفی و روش پژوهش همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه افراد داغدیده استان قزوین بود که تعداد 109 نفر به روش تصادفی خوشه ای برای پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون و کیفیت زندگی فرم کوتاه سازمان بهداشت جهانی پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار آماری spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین تاب آوری و کیفیت زندگی و تمام مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 0/07 واریانس کل سلامت جسمی،20 درصد واریانس کل سالمت روان، 0/05 واریانس کل روابط اجتماعی، 19 درصد واریانس کل سلامت محیط و 20 درصد واریانس کل کیفیت زندگی توسط تاب آوری تبیین می شود. این نتایج نشان می دهند که تاب آوری می تواند کیفیت زندگی را پیش بینی کند.

لینک کمکی