فایل رایگان نقش ميانجي گري مولفه هاي روانشناسي مثبت در رابطه با شادي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور استان يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش ميانجي گري مولفه هاي روانشناسي مثبت در رابطه با شادي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور استان يزد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شادی و سلامت روان با نقش میانجی گری مولفه های روانشناسی مثبت در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان یزد است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمامی 12 هزار و 300 دانشجوی دانشگاه های پیام نور استان یزد در سال تحصیلی 1396-1397 بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های شادکامی آکسفورد (1989(، مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی (1988( و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1989( بعنوان ابزار اندازه گیری استفاده شدند. داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند. در سطح آمار استنباطی آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حکایت داشت بین شادی و مولفه های روانشناسی مثبت و بین مولفه های روانشناسی مثبت و سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مولفه های روانشناسی مثبت نقش واسطه گری مهمی در بین متغیرهای شادی و سلامت روان ایفا می کنند.

لینک کمکی