فایل رایگان نقش نيازهاي روزمره مردم بهزيستي اجتماعي در راستاي رسيدن به تمدن اسلامي :پژوهشي کيفي از ديدگاه عامه مردم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش نيازهاي روزمره مردم بهزيستي اجتماعي در راستاي رسيدن به تمدن اسلامي :پژوهشي کيفي از ديدگاه عامه مردم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نیازهای روزمره مردم و بهزیستی اجتماعی در راستای رسیدن به تمدن اسلامی بود. این پژوهش با توجه به دیدگاه عامه مردم، با روش کیفی و رویکرد نظریه ی زمینه ای و مصاحبه عمیق با 10 نفر از مردم شهر اصفهان که با روش نمونه گیری نظری و هدفمند انتخاب شدند، با استفاده از روش کدگذاری استراوس و کوربین، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. مقوله هسته ای به دست آمده از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با مردم، عدم شرایط مطلوب برای تمدن سازی است. در مصاحبه با مردم نیز مهمترین عامل زمینه ساز، عدم تامین کافی نیازهای اولیه بود و تغییرات فرهنگی و عدم ایجاد نقطه ثقل فرهنگی، شرایط علی تاثیرگذار بر این زمینه تشخیص داده شدند. وجود عملکرد نادرست مسئولین از شرایط مداخله گر و راهبرد کنش نیز پایین بودن بهزیستی اجتماعی است. پیامدهای حاصل از عدم شرایط مطلوب برای تمدن سازی نیز نرسیدن به تمدن اسلامی یا جامعه اسلامی است.

لینک کمکی