فایل رایگان نقش واسطه اي صفات شخصيتي در رابطه بين سبک هاي فرزندپروري و مسئوليت پذيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش واسطه اي صفات شخصيتي در رابطه بين سبک هاي فرزندپروري و مسئوليت پذيري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای صفات شخصیت در رابطه بین سبکهای فرزندپروری ومسئولیت پذیری بود.روش: در چارچوب یک طرح همبستگی از نوع الگوسازی معادلات ساختاری، تعداد 317 نفر از دانشجویان پسر مقطع کارشناسی ساکن خوابگاه های دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1395-96 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به سیاهه شخصیت 5 عاملی نئو، پرسشنامه اقتدار والدین و پرسشنامه مسئولیت پذیری پاسخ دادند.یافته ها: یافته ها نشان داد که الگوی نهایی پژوهش، برازش مطلوبی با داده ها داشت و دو صفت روانآزردگی و وظیفهشناسی در رابطه بین سبکهای فرزندپروری و مسئولیت پذیری نقش واسطه ای دارند. نتیجه گیری: مسئولیت پذیری نوجوانان، از طریق سبکهای فرزندپرری و صفات شخصیت، قابل تبیین است. از نتایج پژوهش حاضر میتوان برای آموزش به خانواده ها و والدین استفاده کرد.

لینک کمکی