فایل رایگان نقش واسطه اي وابستگي، تعهدزناشويي و سبک زندگي با نگرش به خيانت زناشويي در همسران خيانت ديده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش واسطه اي وابستگي، تعهدزناشويي و سبک زندگي با نگرش به خيانت زناشويي در همسران خيانت ديده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای وابستگی، تعهدزناشویی و سبک زندگی با نگرش به خیانت زناشویی در زنان خیانت دیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر رشت، اجرا گردید. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل 280 نفر زنان 140( نفر( و مردان متاهل 140( نفر( که در سال 1398به مراکز مشاوره شهر رشت مراجعه کرده اند، هستند. تعداد حجم نمونه 140 نفر در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه وابستگی بارخام و همکاران (1994( ، پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز ، پرسشنامه سبک زندگی و پرسشنامه خیانت زناشویی مارک و آنلی استفاده شد، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار spss انجام گردید. یافته ها نشان داد که رابطه بین سبک زندگی بانگرش به خیانت درهمسران خیانت دیده در سطح 0/01مثبت و معنادار است. همچنین رابطه بین وابستگی،تعهد زناشویی بانگرش به خیانت در همسران خیانت دیده در سطح 0/01 منفی و معنادار است و نتایج متغیرهای وابستگی و سبک زندگی، تعهد زنا شویی بهترین پیش بینی کننده برای نگرش به خیانت زناشویی در همسران است. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که آموزش مهارت های زندگی برای همسران در قبل از ازدواج پیشنهاد می شود.

لینک کمکی