فایل رایگان نقش واسطه گري تاب آوري در بين نگرش مذهبي و سلامت روان دانشجويان دانشکده علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش واسطه گري تاب آوري در بين نگرش مذهبي و سلامت روان دانشجويان دانشکده علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تبیین فایل رایگان نقش واسطه گري تاب آوري در بين نگرش مذهبي و سلامت روان دانشجويان دانشکده علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت بود. پژوهش حاضر کابردی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی بودند که تعداد 300 نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای به عنوان گروه نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش از سه مقیاس افسردگی ، اضطراب و فشار روان DASS، نگرش مذهبی خدایاری ، تاب آوری کانر - دیوید سون (CD - RISC( استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که رفتار، عواطف مذهبی و وانمود کردن به صورت مثبت و معنادار پیش بینی کننده سلامت روان می باشد و تاب آوری نیز نقش واسطه گری معناداری در نگرش های مذهبی و سلامت روان را دارا می باشد. نگرش های مذهبی به صورت مثبت و معنادار پیش بینی کننده تاب آوری می باشند.

لینک کمکی