فایل رایگان نقش ويژگي هاي6 عاملي شخصيت در نشانه هاي اختلال شخصيت مرزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش ويژگي هاي6 عاملي شخصيت در نشانه هاي اختلال شخصيت مرزي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش ویژگی های 6 عامل شخصیت در نشانه های اختلال شخصیت مرزی بود. در راستای این هدف، ازجامعه دانشجویان دانشگاه تبریز 173 نفر به شیوه خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های ابعاد شخصیتی هگزاکو و مقیاس شخصیت مرزی( STB ( استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عامل های صداقت – تواضع، برون گرایی، توافق پذیری، با وجدان بودن و گشودگی به تجربه در پیش بینی نشانه های اختلال شخصیت مرزی نقش منفی و معنی دار و مولفه هیجان پذیری نقش مثبت و معنی دار دارد 05 / 0 > p . بسیاری از ویژگی های اصلی اختلال شخصیت از جمله اختلال شخصیت مرزی را می توان بر اساس ویژگی های 6 عامل شخصیت تبیین نمود و این ویژگی ها می توانند در حوزه پیشگیری از این اختلال کاربرد داشته باشد.

لینک کمکی